Αντικατάσταση Παλαιάς Αδείας


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

• Τέσσερις, (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
• Παράβολα από την Εθνική Τράπεζα
• Παράβολο από την Δημόσιο Ταμείο
• Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.
• Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς: (Βιβλιάριο υγείας, Αστυνομική ταυτότητά, Παράβολο τράπεζας, Δύο (2) φωτογραφίες)
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
• Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
• Άδεια Οδήγησης επικυρωμένη
• Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ   ΤΖΩΡΑΣ Αγαθοβουλου 9 - Γιαννιτσά  Tηλ. Κέντρο: 2382101253 info@pdt.gr
 

  Web Design wst