Τι χρειάζεται για το Δίπλωμα Λεωφορείου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

• Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
• Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
• Μπορεί από το 18ο έτος της ηλικίας του αφού είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' να προβεί στη επέκταση της κατηγορίας Δ’ άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους.
• Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ'.
• Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφεται το ΑΦΜ.
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
• Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου Βιβλιάριο υγείας (εάν δεν υπάρχει απαιτούνται εξετάσεις αίματος για ουρία και σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα).
• Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου συμβεβλημένων με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών) όταν δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
• Παράβολα Δημοσίου Ταμείου
• Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης
• Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση νέου τύπου άδειας
• Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)


Παρατηρήσεις :
• Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ.) από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.
• Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας).


Θεωρητική Εξέταση για Λεωφορείο

Ορισμοί, κατηγορίες και χαρακτηριστικά λεωφορείων
Εξοπλισμός λεωφορείων
Πινακίδες και επιγραφές
Φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία
Θέση οδηγοί
Καθίσματα επιβατών
Διατάξεις ανέσεως και ασφαλείας
Ταχογράφος
Λοιπός εξοπλισμός
Κατασκευαστικά στοιχεία των λεωφορείων
Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων μερών ενός λεωφορείου
Ο πετρελαιοκινητήρας (κινητήρας Dielel)
Σύστημα ψεκασμοί) του πετρελαίου
Σύστημα μεταδόσεως της κινήσεως
Σύστημα αναρτήσεως
Σύστημα διευθύνσεως
Σύστημα πεδήσεως
Περιοριστής ταχύτητας
Επιβραδυντές
Κεντρικός διακόπτης κινδύνου
Ο πίνακας οργάνων ενός σύγχρονου λεωφορείου
Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι
Απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
Κυκλοφορία και αρχές ασφαλούς οδηγήσεως
Γενικά
Πινακίδες Κ.Ο.Κ
Βασικές αρχές κυκλοφορίας λεωφορείων
Οδήγηση λεωφορείου
Γνώσεις - Ικανότητες - Συμπεριφορά οδηγού
Κανονισμοί εργασίας επαγγελματιών οδηγών
Ταχογράφος
Μεταφορά παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες με λεωφορεία
Διατάξεις του Κ.Ο.Κ. για τον οδηγό λεωφορείου
Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς των Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.)
Εξετάσεις υποψηφίων οδηγών λεωφορείων
Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας επιβατικών μεταφορών
Ενέργειες μετά από τροχαίο ατύχημα
Πρακτική εξέταση Λεωφορείου

Πορεία με εκπαιδευτικό όχημα διάρκειας 45 λεπτών τουλάχιστον (εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ   ΤΖΩΡΑΣ Αγαθοβουλου 9 - Γιαννιτσά  Tηλ. Κέντρο: 2382101253 info@pdt.gr
 

  Web Design wst