Άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων & Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών


Αρμόδια Υπηρεσία
Η Yπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου ή όταν πρόκειται για εταιρία της έδρας αυτής.

Προϋποθέσεις

A. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας
O ενδιαφερόμενος το αποκτά με την παρακάτω διαδικασία:
o Φοίτηση σε σχολή επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ).

o [Οι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτων Σχολών Νομικών, Οικονομικών επιστημών, Πολυτεχνείου ή ανάλογων Σχολών ανώτερης εκπαίδευσης δύνανται να απαλλαγούν από τις εξετάσεις. Πάντως απαλλάσσονται της φοίτησης]

•  Η διάρκεια της φοίτησης ανέρχεται σε 100 ώρες διδασκαλίας για την απόκτηση πιστοποιητικού εθνικών μεταφορών ή 120 για εθνικές και διεθνείς για κάθε μία από τις κατηγορίες, εμπορευμάτων - επιβατών.

• Όσοι κατέχουν πιστοποιητικό Εθνικών μεταφορών παίρνουν και το Διεθνών με 20 ώρες για κάθε κατηγορία, εμπορευμάτων - επιβατών.

• Γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (γίνονται 4 φορές τον χρόνο, Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο). Η συμμετοχή του ενδιαφερομένου στις εξετάσεις κανονίζεται από την σχολή στην οποία φοίτησε.

• Παραλαβή πιστοποιητικού. Μετά από επιτυχία στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (βλέπε παραπάνω), το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, το οποίο μπορεί να είναι Εθνικών Μεταφορών μόνο ή Εθνικών και Διεθνών. Δεν μπορεί κάποιος να έχει πιστοποιητικό Διεθνών Μεταφορών χωρίς να κατέχει Εθνικών. Διευκρινίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος που δεν κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, αλλά πληροί τις επόμενες δύο προϋποθέσεις, μπορεί να ορίσει άλλο άτομο για να διευθύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησής του, το οποίο να πληρεί την προϋπόθεση της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής ικανότητας.

B. Αξιοπιστία
που αποδεικνύεται από τα εξής:
o Aπόσπασμα Ποινικού Μητρώου τύπου β*** (καταθέτει σχετική αίτηση στην Εισαγγελία του τόπου κατοικίας του).

o Βεβαίωση περί μη πτώχευσης, την οποία αποκτά μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στο Πρωτοδικείο της κατοικίας του.

C. Οικονομική Επιφάνεια
που αποδεικνύεται με βεβαίωση πιστωτικού φορέα (Τράπεζας κ.λπ.), ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 3000 ecu. (περίπου 1.000.000 δρχ.), ανά όχημα ή 150 ανά τόννο μικτού βάρους των αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί.

* Όταν πρόκειται για εταιρία (Α.Ε., ΕΠΕ)
• Aπαιτείται η εταιρία να έχει την οικονομική επιφάνεια και ένα τουλάχιστον άτομο που διευθύνει τις δραστηριότητές της να έχει την προϋπόθεση της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής ικανότητας,. Τα υπόλοιπα άτομα αρκεί να έχουν μόνο την αξιοπιστία. Στην περίπτωση της ΙΜΕ πρέπει όλα τα μέλη της να πληρούν όλες τις προύποθέσεις.

Δικαιολογητικά
• Αίτηση.
• Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.
• Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τύπου β***.
• Βεβαίωση περί μη Πτωχεύσεως.
• Βεβαίωση Τράπεζας.
• Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1955/86.

Διαδικασία
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία (βλέπε παραπάνω).

Διάρκεια
Μετά από επιτυχείς εξετάσεις, ένας (1) μήνας για την χορήγηση του «Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας». Την ίδια μέρα η παραλαβή της άδειας οδικού μεταφορέα από την αρμόδια υπηρεσία με την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών.

Χορήγηση Ειδικής άδειας ταξί

Προϋποθέσεις
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

α) Να είναι τουλάχιστον 21 ετών.

β) Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65) όπως ισχύει κάθε φορά.

γ) Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή το Δημόσιο (εξαιρούνται της απαγόρευσης οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος εφόσον συγγενής α βαθμού ή σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο με έδρα δημοτικό διαμέρισμα ή διοικητική μονάδα με πληθυσμό 1.000 κατοίκους κατά την τελευταία γενική απογραφή. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

δ) Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.

ε) Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί.

στ) Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορία για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Β΄ κατηγορία η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική.

ζ) Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν.3109/2003 με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγ. 2δ. του Π.Δ.243/1987 και Π.Δ.244/1987. Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρων ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί.

θ) Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού ΕΔΧ αυτ/των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο - με την υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων (β), (γ), (δ) και (ε))

2. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες

3. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 30 € σε διπλότυπο

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν σαν επαγγελματική ή επίδειξη της πρωτότυπης.

Διαδικασία

Η ανανέωση της ειδικής άδειας γίνεται από την υπηρεσία που έχει εκδοθεί ή επεκταθεί η άδεια κάθε πέντε (5) χρόνια. Η ανανέωση πρέπει να γίνει δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της άδειας. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη λήξη της ειδικής άδειας, ο αιτών καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της. Μετά τη συμπλήρωση πενταετίας από τη λήξη της ειδικής άδειας, ο κάτοχός της υποβάλλεται σε ειδική γραπτή επανεξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, τεχνικά, πρώτες βοήθειες και τοπικά. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ισχύει μόνο για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που έγινε η επαναχορήγηση.Ανανέωση Ειδικής Άδειας Ταξί

Προϋποθέσεις
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

α) Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή σε φορείς δημοσίου τομέα όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 1256/82, όπως ισχύει.

β) Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.

γ) Να μην παίρνει σύνταξη από κανένα Ασφαλιστικό Ταμείο, ούτε από το Δημόσιο.

δ) Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί.

ε) Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική.

στ) Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 14 του Π.Δ. 243/1987, Π.Δ. 244/1987 και Π.Δ. 348/1997 σε συνδυασμό με του άρθρου 17 του Ν.3109/2003. Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής, που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρων ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο - με την υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων (α),(β), (γ) και (δ))
Επίδειξη ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας και κατάθεση απλής φωτοτυπίας της άδειας
Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίου ταμείου 30 € ή 150 €* (παρατηρήσεις) σε διπλότυπο
Προσκόμιση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
Απλή φωτοτυπία ειδικής άδειας οδήγησης

Παρατηρήσεις
Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη λήξη της ειδικής άδειας, ο αιτών καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της. ***Επιπρόσθετα, απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία και δεν χρειάζεται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο.

Διαδικασία
Η ανανέωση της ειδικής άδειας γίνεται από την υπηρεσία που έχει εκδοθεί ή επεκταθεί η άδεια κάθε πέντε (5) χρόνια. Η ανανέωση πρέπει να γίνει δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της άδειας. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη λήξη της ειδικής άδειας, ο αιτών καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της. Μετά τη συμπλήρωση πενταετίας από τη λήξη της ειδικής άδειας, ο κάτοχός της υποβάλλεται σε ειδική γραπτή επανεξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, τεχνικά, πρώτες βοήθειες και τοπικά. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ισχύει μόνο για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που έγινε η επαναχορήγηση.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ   ΤΖΩΡΑΣ Αγαθοβουλου 9 - Γιαννιτσά  Tηλ. Κέντρο: 2382101253 info@pdt.gr
 

  Web Design wst