Ποίος υποχρεούται να είναι κάτοχος Π.Ε.Ι (Πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας)

 Υπεύθυνη δήλωση μη εξέτασης Π.Ε.Ι

  •    ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ και ΠΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

   
Σύμφωνα με το Π.Δ 74/2008 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας είναι :

   «Αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική  επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και  επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών .»

  Επομένως οι κάτοχοι αδειών Γ1’, Γ1’+Ε’, Γ’, Γ’+Ε’, Δ1’, Δ1+Ε’, Δ’, Δ’+Ε’ απαιτείται να κατέχουν ΠΕΙ. Συγκεκριμένα όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί είτε είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες, είτε μισθωτοί, είτε εργάζονται για λογαριασμό δικό τους ή υπέρ τρίτων.

  ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Έχει 5ετή ισχύ και  οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης

       Δ1,Δ,Δ1+Ε,Δ+Ε από 10/9/2008 και έπειτα

       Και  Γ1,Γ,Γ1+Ε,Γ+Ε από 10/9/2009 και έπειτα.

                      Για την απόκτηση του είναι απαραίτητες οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

  ΠΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ έχει 5ετή ισχύ και  οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί :

v  Που απέκτησαν άδεια οδήγησης πριν τις 10/9/2008 όσον αφορά στις κατηγορίες Δ,Δ1,Δ+Ε,Δ1+Ε          

v  Που απέκτησαν άδεια οδήγησης πριν τις 10/9/2009 όσον αφορά στις κατηγορίες Γ,Γ1,Γ+Ε,Γ1+Ε

v  Που είναι ήδη κάτοχοι ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης και έχει λήξει.

                     Για την απόκτηση του είναι απαραίτητη η παρακολούθηση προγράμματος

                     35ωρών σε ειδικά πιστοποιημένες σχολές.             

        << Στη σχολή μας πραγματοποιούνται  μαθήματα  Αρχικής  Κ’ Περιοδικής  Επιμόρφωσης  με  πρακτικές και θεωρητικές ώρες μαθημάτων μέσω οπτικοακουστικών  μέσων  για  ολοκληρωμένη κατάρτιση του υποψήφιου>>.


 

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ   ΤΖΩΡΑΣ Αγαθοβουλου 9 - Γιαννιτσά  Tηλ. Κέντρο: 2382101253 info@pdt.gr
 

  Web Design wst